ගෙවීමේ ක්‍රමවේදය

ක්‍රෙඩිට් / ඩෙබිට් කාඩ්

සම්පත් බැංකුවේ සහය ඇති වීසා / මාස්ටර් කාඩ්

බැංකු මඟින් හුවමාරුව

කරුණාකර සම්පත් බැංකුෙව් ගිණුම් අංක 0029 3001 6384 වෙත මුදල් තැන්පත් කර තැන්පතු පත්‍රිකාවේ පිටපත: accounts@printupgo.com විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුම වෙත යොමු කරන්න.

භාණ්ඩය ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවීම

රු. 10,000/- අඩු ඇණවුම් සඳහා