கட்டண முறைகள்

கிரெடிட் / டெபிட் அட்டைகள்

சம்பத் வங்கின் ஆதரவூ பெற்ற வீசா / மாஸ்டர்கார்ட்

வங்கி பரிமாற்றம்

தயவூசெய்து Sampath Bank A/C No. 0029 3001 6384 கணக்கில் வைப்பிலிடவூம். வங்கி வைப்புச்சீட்டின் பிரதியை : accounts@printupgo.com எனும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவூம்.

விநியோக்கிக்கும்போது கட்டணம் செலுத்தல்

ரூ. 10,000 /- இற்கும் குறைவான ஓடர்களுக்கு